Tel : 02-077-8571,098-273-9484
E-mail : witchawut.wa@gdsthailand.com

  บริการทำความสะอาดแบบเหมา


บริการทำความสะอาดแบบเหมา

ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ช่วยลดปัญหาการทำความสะอาดอาคาร องค์กร หน่วยงาน และพื้นที่อื่นๆ ตามต้องการ ได้เป็นอย่างดี จะทำให้ดูสะอาด ด้วยความพิถีพิถัน ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัย ทำให้พนักงานทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว มั่นใจได้ว่าจะไม่มีคราบสกปรกกลับมาทิ้งร่องรอยอีกต่อไป
 

  • ทำความสะอาดขัดล้างโรงงาน สำนักงาน
  • บริการขัดพื้น เคลือบพื้น (WAX)
  • ทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอาศัย
  • ทำความสะอาดพื้นที่จัดงานต่างๆ

-